วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Comparison of Adjectiveการเปรียบเทียบขั้นปกติ (Positive Degree)
การเปรียบเทียบขั้นปกติ เป็นการเปรียบเทียบเพื่อแสดงความเท่าเทียมกัน, ไม่เท่าเทียมกัน หรือน้อยกว่ากัน และจะใช้รูปเดิมเสมอ เช่น long (ยาว) thin (ผอม) clever (ฉลาด) เป็นต้น และการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นปกติ ที่ไปแสดงลักษณะของนามนั้น แบ่งออกเป็นชนิดย่อยๆ ได้อีก 2 ชนิด คือ 1. การเปรียบเทียบเพื่อแสดงความเท่าเทียมกัน (Comparison of Equality)


  1.1  ใช้ as...as เป็นตัวเชื่อม ตามรูปประโยคดังนี้

  ..... as
  +
  adjective
  adverb
  + as .....

  Your house is as large as mine.
  บ้านของคุณใหญ่เท่ากันกับบ้านของฉัน

  This pencil is as long as that one.
  ดินสอแท่งนี้ยาวเท่ากับดินสอแท่งนั้น

  He speaks Englis as well as his friend.
  เขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีเท่ากับที่เพื่อนของเขาพูด


  1.2  ใช้ as + much (many) + (un) countable noun + as ตามรูปประโยคดังนี้

  ..... as
  +
  much + uncountable noun
  many + countable noun
  + as .....

  She has as much money as her friend.
  หล่อนมีเงินมากเท่ากับเพื่อนของหล่อน

  In Paris I have as many friends as you.
  ในกรุงปารีสผมมีเพื่อนมากเท่ากับที่คุณมี


  1.3  ใช้ the same + noun + as เป็นคำเชื่อม ตามรูปประโยคดังนี้

  the same + noun + as .....

  This bicycle is the same price as that one.
  จักรยานคันนี้ราคาเท่ากับคันนั้น

  Pranee is the same age as laddawan.
  ปราณีอายุเท่ากับลัดดาวรรณ

  อนึ่ง ระหว่าง the same กับ as อาจละนามไว้ในฐานเข้าใจแล้วก็ได้ เช่น

  My pen is the same as yours.
  ปากาของผมเหมือนกันกับของคุณ

  และเมื่อประธานเป็นพหูพจน์ ใช้แต่ the same เท่านั้น ไม่ต้องมี as เช่น

  They are the same height.
  พวกเขามีความสูงเท่ากัน

  These shirts are the same size.
  เสื้อเหล่านี้มีขนาดเดียวกัน


  1.4  ใช้ to be + like ซึ่งมีความหมายว่า "เหมือนกัน" เป็นเชิงอุปมาอุปไมยได้ ตามรูปประโยคดังนี้

  ..... to be + like + noun

  I am like my father.
  ผมเหมือนกันกับพ่อของผม

  Your voice is like Thongchai’s.
  เสียงของคุณเหมือนกับเสียงของธงชัย (แมคอินไตย์)


  1.5  to be + alike ซึ่งมีความหมายว่า "เหมือนกัน, คล้ายคลึงกัน" และนิยมใช้เมื่อประธานเป็นพูพจน์เท่านั้น ตามรูปประโยคดังนี้

  ..... to be + alike

  Our ideas are alike.
  ความคิดของเราตรงกัน

  Their opinions are alike.
  ความเห็นของเขาคล้ายกัน


  1.6  ใช้ to be + similar to ซึ่งมีความหมายว่า "เหมือนกัน, คล้ายกัน" เป็นคำแสดงความเท่าเทียมได้ ตามรูปประโยคดังนี้

  ..... to be + similar to + noun

  My pencil is similar to yours.
  ดินสอของผมเหมือนกันกับของคุณ

  Your plan is similar to my plan.
  โครงการของคุณเหมือนกับโครงการของผม


  หมายเหตุ : คำ the same, similar และ alike เมื่อประธานพหูพจน์จะตัดคำนามที่เป็นคำเชื่อมตัวหลังออกเสมอ เช่น

  Our shoes are the same / similar / alike.
  รองเท้าของเราเหมือนกัน

  Jim’s rubber and Jane’s are the same / similar / alike.
  ยางลบของจิมและของเจนเหมือนกัน 2. การเปรียบเทียบเพื่อแสดงความไม่เท่าเทียมกัน (Comparison of Inequality)


  2.1  ใช้ not so (หรือ as ก็ได้) ...as เป็นตัวเชื่อมตามรูปประโยคดังต่อไปนี้

  ..... not so
  +
  adjective
  adverb
  + as .....

  He doesn’t drive so fast as he did yesterday.
  เขาไม่ขับรถเร็วเท่ากับที่เขาขับเมื่อวานนี้

  Your house is not so large as my house (หรือ mine).
  บ้านของคุณไม่ใหญ่โตเท่ากับบ้านของผม

  She can’t speak English so fluently as her friend.
  หล่อนไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีเท่ากับเพื่อนของหล่อน


  2.2  ใช้ not so + much (many) + (un) countable noun + as เพื่อแสดงความไม่เท่าเทียมได้ตามรูปประโยค ดังนี้

  ..... not so
  +
  much + uncountable noun
  many + countable noun
  + as .....

  I don’t have so much money as you.
  ผมไม่มีเงินมากเท่ากับคุณ

  Hens don’t have so many legs as buffaloes.
  ไก่ไม่มีขามากเท่ากับควาย

  หมายเหตุ : การเปรียบเทียบเพื่อแสดงความไม่เท่าเทียมกันนี้ ในสมัยก่อนนิยมใช้แต่ not so.....as เท่านั้น แต่ปัจจุบันหันมาใช้ not as...as พอๆ กันกับใช้ not so....as เช่น

  I don’t have as much ink as you.
  ผมไม่มีน้ำหมึกมากเท่ากับคุณ

  This chair is not as big as that one.
  เก้าอี้ตัวนี้ไม่ใหญ่เท่าตัวนั้น

  He doesn’t speak French as well as you.
  เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ดีเท่าคุณเลย

การเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative Degree)
การเปรียบเทียบคุณศัพท์ขั้นกว่า เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง 2 คน, สิ่ง 2 สิ่ง, พวก 2 พวก, หรือคณะ 2 คณะ โดยใช้รูป Comparative + than เช่น taller than, bigger than, more beautiful than เป็นต้น รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1. เติม er ที่ท้าย Adjective แล้วเชื่อมด้วย than ระหว่างคุณศัพท์ขั้นกว่ากับนามที่นำมาเปรียบเทียบ เช่น

  You are taller than I.
  คุณสูงกว่าผม

  Her house is larger than his.
  บ้านหล่อนใหญ่กว่าบ้านของเขา 2. คุณศัพท์บางตัว เมื่อนำมาใช้เพื่อแสดงการเปรียบเทียบขั้นกว่าให้เติม more ข้างหน้าและเติม than ข้างหลัง เช่น

  Sri is more beautiful than her friend.
  ศรีสวยกว่าเพื่อนของหล่อน

  Her car is more expensive than yours.
  รถยนต์ของหล่อนแพงกว่าของคุณ 3. เมื่อต้องการจะเน้นความแตกต่างระหว่างน้อยกว่าและมากกว่าให้ชัดเจนขึ้น ให้เติม a little หน้าคุณศัพท์ขั้นกว่า และเติม much (หรือ very much) หน้าคุณศัพท์ขั้นกว่าตัวนั้นๆ เช่น

  Your homework is a little easier than mine.
  การบ้านของคุณง่ายกว่าของผมนิดหน่อย

  Iron is much cheaper than gold.
  เหล็กถูกกว่าทองคำมากทีเดียว 4. การเปรียบเทียบของสองสิ่ง หรือคนสองคนที่มีข้อความว่า of the two, between the two หรือ between Jack and Jim เป็นต้น ให้ใช้ "the + คุณศัพท์ขั้นกว่า" เสมอ เช่น

  Of the two, John is the taller.
  ในระหว่าง 2 คน จอห์นสูงกว่า

  I am the cleverer of the two.
  ใน 2 คน ผมเป็นคนฉลาดกว่า 5. เมื่อนำคุณศัพท์ขั้นกว่า มาใช้เปรียบเทียบคำนามด้วยกันให้ใช้รูปประโยคดังนี้


  more
  +
  plural noun
  uncountable noun
  + than = ...มากกว่า
  fewer
  +
  plural noun(ใช้กับนามนับได้)
  + than = ...น้อยกว่า
  less
  +
  uncountable noun(ใช้กับนามนับไม่ได้)
  + than = ...น้อยกว่า


  There are more students in this room than in that room.
  มีนักศึกษาในห้องนี้มากกว่าในห้องนั้น

  There is more rain in July than in May.
  ในเดือนกรกฎาคมมีฝนมากกว่าในเดือนพฤษภาคม 6. คุณศัพท์ที่เป็นคำมาจากภาษาลาติน เมื่อต้องการเปรียบเทียบขั้นกว่าไม่ต้องเติม er ส่วน than ใช้ to แทน เช่น


  junior to อ่อนกว่า senior to แก่กว่า
  anterior to ก่อนกว่า posterior to หลังกว่า
  prior to ก่อนกว่า, หน้ากว่า superior to เหนือกว่า, ยิ่งกว่า
  inferior to ด้อยกว่า, น้อยกว่า


  I am junior to him.
  ผมอ่อนกว่าเขา

  My wife is senior to me.
  ภรรยาของผมแก่กว่าผม

  That event is posterior to this one.
  เหตุการณ์อันนั้นล่ากว่าเหตุการณ์อันนี้

  His strenght is inferior to yours.
  กำลังของเขาด้อยกว่าของคุณ 7. เมื่อนำเอาคุณศัพท์ขั้นกว่ามาเปรียบเทียบเกี่ยวกับอายุ, น้ำหนัก, ส่วนสูง ให้บอกจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าไว้หน้าคุณศัพท์หรือคำวิเศษณ์ตัวนั้นตลอดไป เช่น

  You are two centimetres taller than I.
  คุณสูงกว่าผม 2 เซนติเมตร

  She is five years younger than I.
  หล่อนอ่อนกว่าผม 5 ปี 8. การเปรียบเทียบขั้นกว่าที่มิได้เน้นลงไปว่า กว่าใคร หรือกว่าอะไร เป็นเพียงกล่าวรวมๆ กันไปว่ากว่าทุกคน หรือทุกๆ สิ่งให้ใช้

  Comparative degree + than any other + นามเอกพจน์


  Bangkok is more populous than any other province in Thailand.
  กรุงเทพมีพลเมืองมากกว่าจังหวัดใด ๆ ในประเทศไทย

  Suthep is cleverer than any other student in the class.
  สุเทพเป็นคนฉลาดกว่านักศึกษาคนอื่น ๆ ในชั้นเรียน 9. การเปรียบเทียบเพื่อแสดงสัดส่วนที่เพิ่มหรือลดลงตามกัน ซึ่งตรงกับสำนวนไทยว่า ยิ่ง..ยิ่ง..ให้ใช้รูปประโยคดังนี้

  the + comparative + subject + verb, the + comparative + subject + verb


  The more you learn, the wiser you will get.
  คุณยิ่งเรียนมากเท่าไร ก็ยิ่งจะฉลาดมากขึ้นเท่านั้น

  The longer she waited, the angrier she became.
  ยิ่งคอยเธอนานเท่าไร เธอก็ยิ่งโกรธมากขึ้นเท่านั้นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (Superlative Degree)

การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ใช้สำหรับการเปรียบเทียบตั้งแต่ 3 คน หรือ 3 สิ่งขึ้นไป หรืออาจเป็นที่สุดในหมู่ เหล่า คณะ พวก เช่น longest (ยาวที่สุด) thinnest (ผอมที่สุด) cleverest (ฉลาดที่สุด) เป็นต้น รายละเอียดของการใช้มีดังต่อไปนี้ 1. ให้เติม est ที่ท้ายคุณศัพท์ และใส่ the ข้างหน้าคุณศัพท์ขั้นสูงสุดนั้นด้วย เช่น

  The Chao Praya is the longest of all rivers in Thailand.
  เจ้าพระยาเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในบรรดาแม่น้ำทั้งหมดในประเทศไทย

  Samart is the tallest boy in his classroom.
  สามารถเป็นเด็กที่สูงทึ่สุดในชั้นเรียนของเขา 2. เติม the most หน้าคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์ เพื่อให้เป็นขั้นสูงสุดได้ เช่น

  She wants to buy the most luxurious car from this company.
  หล่อนต้องการซื้อรถที่หรูหรามากที่สุดจากบริษัทแห่งนี้

  Apasara is the most beautiful lady in the world.
  อาภัสราเป็นสุภาพสตรีที่สวยที่สุดในโลก 3. ใช้คุณศัพท์ขั้นสูงสุดกับคำนามก็ได้ ดังรูปประโยคดังนี้

  The most
  +
  plural noun
  uncountable noun
  The fewest
  +
  plural noun
  The least
  +
  uncountable noun


  I have the most friends in Chiengmai.
  ผมมีเพื่อนมากที่สุดในเชียงใหม่

  She has the least money on her today.
  วันนี้หล่อนมีเงินติดตัวมาน้อยที่สุด 4. ใช้คุณศัพท์ขั้นสูงสุดในรูป one of the + คุณศัพท์ขั้นสูงสุดได้ เช่น

  This diamond ring is the one of the most expensive I have ever seen.
  แหวนเพชรวงนี้เป็นเพชรที่มีราคาแพงมากที่สุดวงหนึ่งที่ผมเคยเห็นมา

  His essay is one of the longest submitted for the competition.
  เรียงความของเขาเป็นเรียงความที่ยาวที่สุดอันหนึ่งที่จะเสนอเข้าแข่งขัน 5. most ที่นำมาใช้ในความหมายว่า "มาก (= very)" ไม่ต้องใช้ the นำหน้า (แต่อาจใช้ a ได้) เช่น

  This is a most valuable coin.
  นี้คือเหรียญที่มีค่ามากอันหนึ่ง

  Pannai is most helpful.
  พรรณีเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นมาก 6. most ถ้านำมาใช้ในความหมายว่า "เป็นส่วนใหญ่, เป็นส่วนมาก" (the majority) ไม่ต้องใช้ the นำหน้า เช่น

  Most people want to be rich.
  คนส่วนมากต้องการรวย

  Most pupils wish having long holidays.
  เด็กนักเรียนส่วนมากอยากให้มีวันหยุดนานๆการทำคำคุณศัพท์ขั้นปกติให้เป็นขั้นกว่าและขั้นที่สุด

การทำคุณศัพท์ขั้นปกติให้เป็นขั้นกว่าและขั้นที่สุด ให้ทำด้วยการเติมปัจจัยท้ายคุณศัพท์ขั้นปกติตัวนั้นๆ ดังนี้ 1. คุณศัพท์พยางค์เดียว ถ้าลงท้ายด้วยตัวสะกด 2 ตัว หรือลงท้ายด้วยตัวสะกดตัวเดียว แต่มีสระ 2 ตัว ให้เติม er ในขั้นกว่า และเติม est ในขั้นที่สุด เช่น


  Positive
  Comparative
  Superlative
  คำแปล
  tall
  taller
  tallest
  สูง
  short
  shorter
  shortest
  สั้น, เตี้ย
  small
  smaller
  smallest
  เล็ก
  young
  younger
  youngest
  หนุ่ม
  old
  older
  oldest
  แก่
  long
  longer
  longest
  ยาว
  great
  greater
  greatest
  ใหญ่
  hard
  harder
  hardest
  หนัก
  sweet
  sweeter
  sweetest
  หวาน


 2. คุณศัพท์พยางค์เดียว ถ้ามีสระตัวเดียวและตัวสะกดตัวเดียวให้ซ้อนพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดเสียก่อน แล้วจึงเติม er ในขั้นกว่า และเติม est ในขั้นที่สุด เช่น


  Positive
  Comparative
  Superlative
  คำแปล
  fat
  fatter
  fattest
  อ้วน
  thin
  thinner
  thinnest
  ผอม
  hot
  hotter
  hottest
  ร้อน
  big
  bigger
  biggest
  ใหญ่
  sad
  sadder
  saddest
  เศร้าใจ
  wet
  wetter
  wettest
  เปียก


 3. คุณศัพท์พยางค์เดียวหากลงท้ายด้วย e อยู่แล้ว ให้เติมเฉพาะ r ในขั้นกว่า และเติม st ในขั้นที่สุด เช่น


  Positive
  Comparative
  Superlative
  คำแปล
  brave
  braver
  bravest
  กล้าหาญ
  large
  larger
  largest
  ใหญ่
  wise
  wiser
  wisest
  ฉลาด
  fine
  finer
  finest
  งาม, ดี
  true
  truer
  truest
  จริง
  ripe
  riper
  ripesst
  สุก, งอม


 4. คุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i เสียก่อน และจึงเติม er ในขั้นกว่า และเติม est ในขั้นที่สุด เช่น


  Positive
  Comparative
  Superlative
  คำแปล
  happy
  happier
  happiest
  มีความสุข
  merry
  merrier
  merriest
  ร่าเริง
  dry
  drier
  driest
  แห้ง
  sly
  slier
  sliest
  ขี้โกง
  ยกเว้น : shy
  shyer
  shyest
  ขี้อาย


 5. คุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย y แต่ถ้าหน้า y เป็นสระ ไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i ให้เติม er ให้ขั้นกว่า และเติม est ในขั้นที่สุดได้เลย เช่น


  Positive
  Comparative
  Superlative
  คำแปล
  gay
  gayer
  gayest
  เก๋, หล่อ
  grey
  greyer
  greyest
  เทา, มอม


 6. คุณศัพท์ 2 พยางค์ ซึ่งลงท้ายด้วย er, re, le และ ow ให้เติม er ในขั้นกว่า และเติม est ในขั้นที่สุด เช่น


  Positive
  Comparative
  Superlative
  คำแปล
  clever
  cleverer
  cleverest
  ฉลาด
  bitter
  bitterer
  bitterest
  ขม
  feeble
  feebler
  feeblest
  อ่อนแอ
  simple
  simpler
  simplest
  ง่าย
  sincere
  sincerer
  sincerest
  จริงใจ
  narrow
  narrower
  narrowest
  แคบ
  shallow
  shallower
  shallowest
  ตื้น
  noble
  nobler
  noblest
  มีเกียรติ


 7. คุณศัพท์ 2 พยางค์ที่มีเสียงยาวให้เติม more ข้างหน้า เพื่อให้เป็นขันกว่า และเติม most เพื่อให้เป็นขั้นที่สุด เช่น


  Positive
  Comparative
  Superlative
  คำแปล
  fertile
  more fertile
  most fertile
  อุดมสมบูรณ์
  honest
  more honest
  most honest
  ซื่อสัตย์
  selfish
  more selfish
  most selfish
  เห็นแก่ตัว
  fluent
  more fluent
  most fluent
  คล่อง
  useful
  more useful
  most useful
  มีประโยชน์


 8. คุณศัพท์ต่อไปนี้จะเติม er ในขั้นกว่าเติม est ในขั้นที่สุด หรือจะใช้ more เติมข้างหน้าเพื่อให้ขั้นกว่า ใช้ most เติมข้างหน้าเพื่อให้ขั้นที่สุดก็ได้ ได้แก่


  Positive
  Comparative
  Superlative
  คำแปล
  cruel
  crueler
  more cruel
  cruelest
  most cruel
  ใจร้าย
  quiet
  quieter
  more quiet
  quietest
  most quiet
  เงียบ
  slender
  slenderer
  more slender
  slenderest
  most slender
  สะโอดสะอง
  common
  commoner
  more common
  commonest
  most common
  ธรรมดา
  pleasant
  pleasanter
  more pleasant
  pleasantest
  most pleasant
  รื่นรมย์


 9. คุณศัพท์ตั้งแต่ 3 พยางค์ขึ้นไป ให้เติม more ข้างหน้าในขั้นกว่า เติม most ข้างหน้าในขั้นที่สุด เช่น


  Positive
  Comparative
  Superlative
  คำแปล
  difficult
  more difficult
  most difficult
  ยาก
  diligent
  more duligent
  most diligent
  ขยัน
  beautiful
  more beautiful
  most beautiful
  สวย
  dangerous
  more dangerous
  most dangerous
  มีอันตราย
  familiar
  more familiar
  most familiar
  คุ้นเคย
  importtant
  more important
  most important
  สำคัญ
  intelligent
  more intelligent
  most intelligent
  มีเชาว์ดี
  suitable
  more suitable
  most suitable
  เหมาะสมดี
  wonderful
  more wonderful
  most wonderful
  แปลกประหลาด
  valuble
  more valuable
  most valuble
  มีค่า


 10. คุณศัพท์ที่มีรูปกริยา จะกี่พยางค์ก็แล้วแต่ ให้ใช้ more เติมข้างหน้าเมื่อต้องการให้เป็นขั้นกว่าใช้ most เติมเมื่อต้องการให้เป็นขั้นที่สุด เช่น


  Positive
  Comparative
  Superlative
  คำแปล
  bored
  more bored
  most bored
  เบื่อ
  tiring
  more tiring
  most tiring
  น่าเบื่อ
  tired
  more tired
  most tired
  เหนื่อย
  interesting
  more interesting
  most interesting
  น่าสนใจ


 11. คุณศัพท์ต่อไปนี้มีรูปเป็น Positive, Comparative และ Superlative มาโดยกำเนิด ผู้ใดจะเติม er, est หรือจะเติม more, most ไม่ได้ทั้งนั้น ได้แก่


  Positive
  Comparative
  Superlative
  คำแปล
  good
  better
  best
  ดี
  bad
  worse
  worst
  เลว
  much, many
  more
  most
  มาก
  few
  fewer
  fewest
  น้อย
  little
  less
  least
  เล็ก, น้อย
  far
  farther, further
  furthest
  ไกล


Credit : myfirstbrain.com

0 ความคิดเห็น

Posts a comment

 
© 2011 English For Communication
Designed by Blog Thiết Kế
Back to top