วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

การเปรียบเทียบกริยาวิเศษณ์ (Comparison of Adverb)

การเปรียบเทียบกริยาวิเศษณ์มีไว้สำหรับเปรียบเทียบลักษณะหรืออาการของกริยาว่า มีมากน้อยกว่ากันอย่างไร เพื่อแสดงให้ทราบว่าลักษณะอาการกริยาของบุคคลนั้นกับอีกบุคคลหนึ่งมีมากน้อยกว่ากันหรือไม่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ


 1. การเปรียบเทียบกริยาวิเศษณ์ที่เท่าเทียมกัน (Equality) ได้แก่ การเปรียบเทียบลักษณะอาการกริยาระหว่างคน 2 คน หรือสิ่ง 2 สิ่ง ที่มีเท่าเทียมกันหรือเสมอกันโดยใช้รูปประโยคดังนี้

  ....as + Adverb + as....

  He walks as quickly as his friend.
  เขาเดินเร็วเท่ากับเพื่อนของเขา

  Tony plays tennis as well as Billy.
  โทนี่เล่นเทนนิสได้ดีเท่ากับบิลลี่

  ส่วนในการเปรียบเทียบความไม่เท่าเทียมกัน (Inequality) ให้ใช้รูปประโยคดังนี้

  ....not so + Adverb + as....

  He doesn’t drive so carefully as I.
  เขาขับรถไม่ได้ระมัดระวังเท่าผมเลย

  This dof doesn’t run so fast as that one.
  สุนัขตัวนี้วิ่งไม่เร็วเท่ากับตัวนั้น 2. การเปรียบเทียบกริยาวิเศษณ์ที่สูงกว่าหรือดีกว่า (Comparative) ได้แก่ การเปรียบเทียบลักษณะอาการกริยาของนามที่มีมากกว่ากันระหว่างคน 2 คน หรือสัตว์สิ่งของ 2 อย่าง โดยใช้รูปประโยคดังนี้

  .....Comparative Adverb + than.....

  I work harder than you.
  ผมทำงานหนักกว่าคุณ

  The horse runs more quickly than the buffalo.
  ม้าวิ่งเร็วกว่าควาย 3. การเปรียบเทียบกริยาวิเศษณ์ที่สูงที่สุดหรือดีที่สุด (Superlative) ได้แก่ การเปรียบเทียบลักษณะอาการกริยาของนามที่มีจำนวนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป บ่งบอกให้ทราบว่าในจำนวนเหล่านี้ คนไหน, สิ่งไหน, มีกิริยาอาการเป็นที่สุด โดยใช้รูปประโยคดังนี้

  .....Superlative Adverb

  Of the three boys, Daeng played the piano fastest.
  ในเด็ก 3 คนนั้น แดงเล่นเปียโนได้รวดเร็วที่สุด

  Narong studies hardest in his class.
  ณรงค์เรียนอย่างจริงจังที่สุดในชั้นของเขา

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊


การทำกริยาวิเศษณ์จากขั้นปกติให้เป็นขั้นกว่าและขั้นที่สุด


คำกริยาวิเศษณ์ที่เป็นขั้นปกติ เมื่อต้องการให้เป็นขั้นกว่าและขั้นที่สุดให้ทำได้ดังต่อไปนี้

 1. กริยาวิเศษณ์ที่มีพยางค์เดียว เมื่อต้องการให้เป็นขั้นกว่า ให้เติม er และเมื่อต้องการให้เป็นขั้นที่สุดให้เติม est เช่น


  Positive
  Comparative
  Superlative
  คำแปล
  hard
  harder
  hardest
  หนัก
  fast
  faster
  fastest
  เร็ว
  loud
  louder
  loudest
  ดัง
  near
  nearer
  nearest
  ใกล้


 2. กริยาวิเศษณ์ที่มีรูปมาจากคุณศัพท์โดยการเติม ly นั้น เมื่อต้องการให้เป็นขั้นกว่าให้เติม more ข้างหน้าและเมื่อต้องการให้เป็นขั้นที่สุดให้เติม most ข้างหน้า เช่น


  Positive
  Comparative
  Superlative
  คำแปล
  slowly
  more slowly
  most slowly
  อย่างช้า
  quickly
  more quickly
  most quickly
  อย่างเร็ว
  wisely
  more wisely
  most wisely
  อย่างฉลาด
  kindly
  more kindly
  most kindly
  อย่างกรุณา
  sweetly
  more sweetly
  most sweetly
  อย่างไพเราะ

  หมายเหตุ : คำว่า early (แรก, ก่อน, เนิ่น ๆ ) คำนี้เป็น Adjective โดยกำเนิด เมื่อเปลี่ยนเป็นขั้นกว่า-ที่สุดใช้รูป early- earlier-earliest 3. กริยาวิเศษณ์ต่อไปนี้มีรูปมาโดยกำเนิดของมันเองทั้งในขั้นปกติ ขั้นกว่า และที่สุด จะเปลี่ยนรูปหรือเติมพยางค์อื่นใส่หน้าหลังดังกล่าวมาแล้วหาได้ไม่ ได้แก่


  Positive
  Comparative
  Superlative
  คำแปล
  well
  better
  best
  อย่างดี
  badly
  worse
  worst
  อย่างเลว
  much
  more
  most
  อย่างมาก
  little
  less
  least
  อย่างน้อย
  far
  farther, further
  furthest
  อย่างไกล

0 ความคิดเห็น

Posts a comment

 
© 2011 English For Communication
Designed by Blog Thiết Kế
Back to top