วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

Adverbial Particle

Adverbial Particle ได้แก่ "คำบุรพบท (Preposition) บางคำที่นำมาใช้ต่อท้ายกริยา (Verb) บางตัว แล้วทำให้บุรพบทตัวนั้นมีฐานะเป็น Adverb ไป" เราจึงเรียกบุรพบทที่ใช้ตามหน้าที่ดังกล่าวนี้ว่า "Adverbial Particle" แปลว่า "หน่วยคำที่ใช้ร่วมกับกริยา แล้วทำหน้าที่เป็น Adverb"

Preposition ที่นำมาใช้เป็น Adverbial Particle เท่าที่พบเห็นบ่อยได้แก่ in, on, up, by, over, away, down, round, back, through Particles เหล่านี้เมื่อนำมาใช้ต่อท้ายกริยาแล้ว แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ 1. ชนิดที่ใช้ต่อท้ายแล้วให้ความหมายคงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง ฟังเข้าใจง่าย เช่น

  The pupils are writing a sentence down.
  นักเรียนกำลังเขียนประโยคลงไป

  (down แปลว่า "ลง" นำมาใช้ต่อท้ายกริยา writing (แปลว่า "เขียน") จึงเป็น Adverbial Particle)

  Put this book back where it came from.
  เอาหนังสือเล่มนี้เก็บเข้าที่ที่เอามาเสีย

  (back แปลว่า "กลับ" นำมาใช้ต่อท้ายกริยา put (แปลว่า "เอาใส่, วาง") จึงเป็น Adverbial Particle)

  If he puts five baht in this machine, he will get some chocolate.
  ถ้าเขาหยอดเหรียญ 5 บาท เข้าไปในเครื่องนี้ เขาก็จะได้ช็อกโกแลต

  (in แปลว่า "ใน" นำมาใช้ต่อท้ายกริยา puts จึงเป็น Adverbial Particle) 2. ชนิดที่นำมาใช้ต่อท้ายแล้ว ทำให้ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม ฟังเข้าใจได้ยากขึ้น เช่น

  His offer is good reasonable, so I give in him.
  ข้อเสนอของเขามีเหตุผลดีมาก ดังนั้นผมจึงยอมแพ้เขา

  (in แปลว่า "ใน" นำมาใช้ต่อท้ายกริยา give (ให้) จึงเป็น Adverbial Particle ทำให้ความหมายทั้งตัวหน้าและตัวหลังเปลี่ยนไปโดยแปลเสียใหม่ว่า "ยอมแพ้" แทนที่จะแปลคงเดิมว่า "ให้ใน")

  I always put out the lights before I go to bed.
  ผมปิดไฟเสมอก่อนที่ผมจะไปนอนหลับ

  (out แปลว่า "ข้างนอก, ออกไป" นำมาใช้ต่อท้ายกริยา put (แปลว่า "เอาใส่, วาง") จึงเป็น Adverbial Particle ทำให้ความหมายทั้งกับตัวเองและกริยาอยู่ข้างหน้าเปลี่ยนไปจากเดิม โดยแปลเสียใหม่ว่า "ดับ")

  Take you shoes off when you go in.
  กรุณาถอดรองเท้าของคุณออก เมื่อคุณเข้าไปข้างใน

  (off ตามความหมายเดิมแปลว่า "ห่างออกไป, จากไป" แต่เมื่อนำมาใช้ต่อท้ายกริยา take (จับ, หยิบ, เอา) ทำให้ความหมายทั้งตัวหน้าและตัวหลังเปลี่ยนไปจากเดิมโดยแปลเสียใหม่ว่า "ถอดออก" ฉะนั้น off ที่นำมาใช้ตามความหมายนี้จึงเป็น Adverbial Particle)

  Two - Word Verb of Separable and Inseparable


◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊


ตำแหน่งการวาง Adverbial Particles


หลักเกณฑ์การวาง Adverbial Particles มีดังต่อไปนี้

 1. ถ้าในประโยคไม่มีกรรมตรง (Direct Object) ให้วาง Adverbial Particles ไว้หลังกริยาตัวนั้นโดยตรงเลย เช่น

  The teacher has come in the room. Please stand up.
  คุณครูเข้ามาในห้องแล้ว กรุณายืนขึ้น

  (stand เป็นกริยาไม่มีกรรม เพราะฉะนั้น Adverbial Particle "up" จึงเรียงไว้ท้าย stand โดยตรง)

  The gun went off by accident.
  ปืนกระบอกนี้เสียเพราะอุบัติเหตุ

  (went เป็นกริยาไม่มีกรรม เพราะฉะนั้น off จึงวางไว้หลังได้) 2. ถ้าในประโยคนั้นมีกรรมตรง และกรรมตรงนั้นเป็นบุรุษสรรพนาม (Personal Pronoun) ให้วาง Adverbial Particle ไว้หลังบุรุษสรรพนามซึ่งเป็นกรรมตรงนั้นตลอดไป เช่น

  I send him back because he is sick.
  ผมส่งเขากลับบ้านเพราะเขาไม่สบาย

  (send เป็นกริยามีกรรมคือ him เพราะฉะนั้น Adverbial Particle "back" จึงต้องวางไว้หลังกรรม คือหลัง him)

  Let her in.
  ให้หล่อนเข้ามาข้างในได้

  (let เป็นกริยามีกรรม เพราะฉะนั้น in จึงต้องวางหลังกรรม) 3. ถ้าประโยคนั้นมีกรรมตรงซึ่งไม่ใช่บุรุษสรรพนาม แต่เป็นนาม จะวาง Adverbial Particle ไว้หน้านามหรือหลังนามที่เป็นกรรมนั้นก็ได้ (ภาษาพูดนิยมไว้หลังกรรม ภาษาเขียนนิยมไว้หลังกริยา) เช่น

  ภาษาพูด        : Please turn the radio on.   กรุณาเปิดวิทยุหน่อย
  ภาษาเขียน      : Please turn on the radio.   กรุณาเปิดวิทยุหน่อย

  (on ในประโยคทั้ง 2 เป็น Adverbial Particle)

  แต่ถ้าหากกรรมตรงนั้นมีหลายคำหรือเป็นกลุ่มคำ หรือเป็นกรรมยาว ให้เรียง Adverbial Particle ไว้หลังกริยาตลอดไป ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เช่น

  She put up her umbrella when it began to rain.
  หล่อนกางร่มของหล่อนเมื่อฝนเริ่มตก

  (up เป็น Adverbial Particle เรียงติดกับ put เพราะ put เป็นกริยามีกรรมที่เป็นกลุ่มคำยาว)

  Amnat gave away every book that he possessed.
  อำนาจแจกหนังสือทุกเล่มที่เขามีอยู่ (ให้คนอื่น)

  (away เป็น Adverbial Particle ต้องเรียงไว้ติดกับ gave มีกรรมที่เป็นกลุ่มคำยาว) 4. Adverbial Particle จะวางหน้าประโยคก็ได้ ถ้าประโยคนั้นเป็นประโยคอุทาน แต่หลักเกณฑ์การวางไว้หน้าประโยคมีดังนี้

  • ถ้าประธานของประโยคนั้นเป็นบุรุษสรรพนาม (Personal Pronoun) ให้วาง Adverbial Particle ไว้หน้า ตามด้วยประธานและกริยา จึงได้ structure ดังนี้

   Adverbial Particle + Subject (เป็นบุรุษสรรพนาม) + verb เช่น

   Away it flew ! (= It flew away.)
   มันหนีไปแล้ว

   Off they went ! (= They went off.)
   พวกมันหนีกันไปหมดแล้ว

   Out it comes ! (= It comes out.)
   สำเร็จแล้ว

   (away, off, out เป็น Adverbial Particle วางไว้หน้าประโยคอุทาน)


  • ถ้าประธานของประโยคไม่ใช่บุรุษสรรพนาม (Non - Personal Pronoun) ให้เอา Adverbial Particle วางไว้หน้าประโยค ติดตามด้วย verb และพ่วงท้ายด้วยประธานตามสูตร Structure ดังนี้

   Adverbial Particle + Verb + Subject เช่น

   Away flew my hat ! (= My hat flew away.)
   หมวกของฉัน (ลม) พัดหนีเสียแล้ว

   Off went Jack ! (= Jack went off.)
   แจ๊คหนีไปแล้วนะ


  • อาจใช้ Adverbial Particle ขึ้นต้นประโยคอุทาน ในกรณีที่ประโยคอุทานนั้นไม่มี subject
   และ verb ก็ได้ (เพราะละไว้ในฐานเข้าใจแล้ว) ตามสูตร Structure ดังนี้

   Adverbial Particle + with + Noun หรือ Pronoun เช่น

   Away with them ! (= You take them away.)
   พาหนีไปเสีย

   Off with their heads! (= You cut their heads off.)
   ตัดหัวมันเสีย


  • ให้วาง Adverbial Particle ขึ้นต้นประโยคอุทานที่แสดงการขอร้องอย่างเป็นกันเอง แต่กรณีนี้จะละประธาน "you" ไว้เหมือนประโยคขอร้องธรรมดาหาได้ไม่ ต้องใส่ you เข้ามาด้วยทุกครั้ง เช่น

   In you come ! (= Go in, please)
   เชิญข้างในครับ

   Down you sit ! (= Sit down, please)
   เชิญนั่งลงครับ

0 ความคิดเห็น

Posts a comment

 
© 2011 English For Communication
Designed by Blog Thiết Kế
Back to top