วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ข้อยกเว้นการใช้ Adjective บางตัวไปขยายนาม

ข้อยกเว้นการใช้ Adjective บางตัวเมื่อไปขยายนาม

Adjective ที่จะกล่าวต่อไปนี้ มีวิธีใช้ขยายนามหรือประกอบนามได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น จะประกอบหน้านาม หรือเรียงหลังกริยา จะใช้ทั้ง 2 อย่างไม่ได้ นั่นคือ


 1. Adjective ต่อไปนี้เมื่อขยายนาม ให้ใช้แบบเรียงไว้หลังกริยาเท่านั้น ห้ามใช้แบบเรียงไว้หน้านามโดยเด็ดขาด ได้แก่

  sorry
  เสียใจ
  afraid
  กลัว
  well
  อยู่ดีสบาย
  alive
  มีชีวิตอยู่
  ashamed
  ละอายใจ
  worth
  มีค่า
  awake
  ตื่นอยู่
  ill
  ป่วย
  alike
  เหมือนกัน
  asleep
  หลับ
  aware
  ระวัง
  alone
  โดยลำพัง
  content
  พอใจ
  unable
  ไม่สามารถ
  etc.
  -

  เช่น
  ถูก : The president is sorry. ประธานาธิบดีมีความเสียใจ
  ผิด : This is a sorry president. นี้คือประธานาธิบดีผู้เสียใจ
  ถูก : That girl is afraid. เด็กหญิงคนนั้นกลัว
  ผิด : This is an afraid girl. นี้คือเด็กหญิงที่กลัว
  ถูก : He is well. เขาอยู่ดีสบาย
  ผิด : He is a well man. เขาเป็นคนอยู่ดีสบาย
  ถูก : Wilai is ashamed. วิไลรู้สึกละอายใจ
  ผิด : Wilai is an ashamed girl. วิไลเป็นเด็กหญิงขี้ละอายใจ


 2. Adjective ต่อไปนี้เมื่อใช้ขยายนาม ให้เรียงไว้หน้านามโดยตรง ห้ามใช้แบบเรียงหลังกริยาโดยเด็ดขาด ได้แก่

  former
  ก่อน
  latter
  หลัง
  inner
  ภายใน
  outer
  ภายนอก
  upper
  ข้างบน
  elder
  แก่กว่า
  drunken
  ขี้เมา
  middle
  กลาง
  entire
  ทั้งหมด
  wooden
  ทำด้วยไม้
  golden
  ทำด้วยทอง
  especial
  เฉพาะ
  neighboring
  เพื่อนบ้าน
  -
  -
  -
  -

  เช่น
  ถูก : Burma is a neighboring country.
  ผิด : Burma is neighboring. พม่าเป็นประเทศเพื่อนบ้าน
  ถูก : We met a drunken teacher. พวกเราได้พบครูขี้เมาคนหนึ่ง
  ผิด : The teacher was drunken. ครูคนนั้นเป็นคนขี้เมา
  ถูก : Sombat is my elder brother. สมบัติเป็นพี่ชายของฉัน
  ผิด : He is elder. เขาแก่กว่า (ฉัน)

  (elder ข้อแรกถูกเพราะวางหน้านาม elder ข้อหลังผิดเพราะวางหลังกริยา) 3. Adjective ที่ไปขยายสรรพนามผสม (Compound Pronoun) ต่อไปนี้ ให้เรียงไว้ข้างหลังสรรพนามผสมนั้นตลอดไป ได้แก่

  someone
  something
  somebody
  somewhere
  everybody
  everywhere
  everything
  everyone
  anything
  anybody
  anyone
  nowhere
  nothing
  no one
  -

  เช่น
  I have something important to tell you.
  ฉันมีบางสิ่งที่จะบอกคุณ
  (อย่าใช้ : I have important something to tell you.)
  There's nothing new for us to do.
  ไม่มีอะไรใหม่เลยสำหรับเราที่จะทำ
  (อย่าใช้ : There's new nothing for us to do.)
  I don't find anyone tall enough to clean the ceiling.
  ผมไม่เห็นใครรูปร่างสูงพอที่จะทำความสะอาดเพดานห้องได้เลย
  (อย่าใช้ : I don't find tall anyone enough to clean the ceiling.)

  (important, new และ tall เป็นคุณศัพท์ เมื่อขยายสรรพนามผสมต้องเรียงไว้หลังถึงจะถูก หากเอามาเรียงไว้หน้าก็ผิดตามตัวอย่างข้างบน) 4. Adjective ที่แสดงการวัดขนาดต่างๆ ของนาม ต้องวางไว้หลังนามเสมอ เช่น

  This river two hundred miles long.
  แม่น้ำสายนี้ยาว 200 ไมล์
  (อย่าใช้ : This river is long two hundred miles.)
  This mountain is five hundred feet high.
  ภูเขาลูกนี้สูง 500 ฟุต
  (อย่าใช้ : This mountain is high five hundred feet.)
  Ladda is twenty years old.
  ลัดดามีอายุ 20 ปี
  (อย่าใช้ : Ladda is old twenty years.)


 5. Adjective ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป มาขยายนามตัวเดียวกัน จะวางไว้หน้านามโดยตรงนั้นก็ได้ หรือจะวางไว้หลังนามก็ได้ และหน้า Adjective ตัวสุดท้ายต้องมี and มาคั่นไว้เสมอ เช่น

  Thongchan is a witty and wise teacher.
  หรือ
  Thongchan is a teacher, witty and wise.
  ทองจันทร์เป็นครูที่มีไหวพริบและฉลาด
  He bought a new, powerful and expensive car.
  หรือ
  He bought a car new, powerful and expensive.
  เขาได้ซื้อรถยนต์คันใหม่มีสมรรถภาพดี และราคาแพงมาคันหนึ่ง


 6. Adjective ที่เป็นสมญานาม ไปขยายนามที่เป็นชื่อเฉพาะ ให้วางหลังนามนั้นเสมอ และเขียนด้วยอักษรตัวใหญ่โดยมี the นำหน้าทุกครั้งด้วย เช่น

  King Naresuan, the Great. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  Ivan, the Terrible. อีแวนตัวดุร้าย
  Kukrit, the Wise of Siam. คึกฤทธิ์เจ้าปัญญาแห่งสยาม
  Hercules, the Strong of the world. เฮอคิวลิสจอมพลังของโลก เป็นต้น


 7. ถ้า Adjective นั้นเป็น Adjective Phrase (คุณศัพท์วลี) หรือ Adjective Clause (คุณานุประโยค) ไปขยายนามใด ให้เรียงไว้หลังนามนั้นตลอดไป เช่น

  The tall man with his dog is my uncle.
  ชายสูงที่มีสุนัขมาด้วยนั้นเป็นลุงของฉันเอง
  (with his dog เป็น Adjective Phrase มาขยายนาม man จึงวางไว้หลัง)

  The boy who is talking with the teacher is her brother.
  เด็กชายที่กำลังพูดอยู่กับครูนั้นเป็นน้องชายของเธอ
  (who is talk with the teacher เป็น Adjective Clause มาขยายนาม boy จึงวางไว้หลัง boy) 8. Adjective ต่อไปนี้ เมื่อไปขยายอยู่หน้านามเอกพจน์ นับได้ ให้ใช้ a นำหน้านามนั้นเสียก่อน แล้วจึงวางคุณศัพท์เหล่านี้ขยายอีกทีหนึ่ง ได้แก่ half, such, too, so, quite, rather, many เช่น

  He spent half a day on gambling. เขาใช้เวลาเล่นการพนันครึ่งวัน
  Such a man cannot be allowed. คนเช่นนั้นไม่สามารถอนุญาตให้ได้
  It's too hard a problem for him. มันเป็นปัญหายากเกินไปสำหรับเขา
  He is so good a boy. เขาเป็นเด็กดีทีเดียว
  She is quite a good pupil. หล่อนเป็นนักเรียนดีจริงๆ
  Jack is rather a lazy boy. แจ๊คเป็นเด็กค่อนข้างขี้เกียจ
  Many a dog is barking inside the house. สุนัขหลายตัวเห่าอยู่ในบ้าน


Credit : http://www.myfirstbrain.com

0 ความคิดเห็น

Posts a comment

 
© 2011 English For Communication
Designed by Blog Thiết Kế
Back to top