วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Adverb of Frequency

Adverb of Frequency หมายถึง คำ หรือ กลุ่มคำที่ไปทำหน้าที่ขยายกริยาเพื่อตอบคำถามว่า How often (บ่อยแค่ไหน) แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ


 1. ชนิดที่เป็นคำเดียว ได้แก่

  always
  often
  seldom
  ever
  never
  sometimes
  rarely
  hardly
  generally
  scarcely
  frequently
  occasionally
  usually
  -
  -

  และตำแหน่งการวางในประโยคมีดังนี้

  1.1 ถ้าประโยคนั้นมีกริยา Verb to be ให้เรียงไว้หลัง Verb to be ตลอดไป เช่น

  She is always at home on Sundays.
  หล่อนอยู่บ้านเสมอ (ไม่ไปไหน) ในวันอาทิตย์

  I am rarely happy to have stayed here.
  ผมแทบจะหาความสุขไม่ได้เลยที่มาอยู่ที่นี่

  Somchit is occasionally a little nervous.
  บางครั้งสมจิตก็มีอาการเป็นประสาทนิดหน่อย

  (จะเห็นได้ว่า Adverb บอกความถี่ คือ always, rarely, occasionally วางอยู่หลัง Verb to be ตลอดเวลา)

  1.2 ถ้าประโยคนั้นมีแต่กริยาแท้ ให้วางไว้หน้ากริยาตลอดไป เช่น

  He seldom goes to the cinema.
  เขาไม่ค่อยได้ไปดูหนัง

  She often gives me a smile while she sees me.
  หล่อนยิ้มให้ผมบ่อยๆ เมื่อหล่อนพบผม

  They generally play football after class.
  ปกติหลังเลิกเรียนแล้วพวกเขาจะเล่นฟุตบอล

  (ขอให้สังเกต Adverb บอกความถี่คือ seldom, often, generally จะวางไว้หน้ากริยาแท้ตลอดเวลา)


  1.3 ถ้าประโยคนั้นมีกริยาช่วยต่อไปนี้

  will, would, shall, should, can, could, may, might, must, need, dare

  ให้เรียงไว้หลังกริยาเหล่านี้ตลอดไปเช่น

  The manager will never agree to my offer.
  ผู้จัดการจะไม่เคยเห็นด้วยกับข้อเสนอของผมสักที

  He can sometimes go to see his girl-friend.
  บางครั้งเขาก็สามารถไปพบแฟนของเขาได้

  Surachai may occasionally come and see me.
  สุรชัยอาจมาพบผมเป็นบางโอกาสได้

  (Adverb บอกความถี่ คือ never, sometimes, occasionally จะวางอยู่หลังกริยาช่วยอันได้แก่ will, can, may ตลอดไป)

  หมายเหตุ : ถ้าในประโยคนั้นๆ มีกริยาช่วยหลายตัว ให้วาง Adverb บอกความถี่ไว้หลังกริยาช่วยตัวแรก เช่น

  Sumit has often been praised for the result of his experiments.
  สุมิตรได้รับการยกย่องเพราะผลงานการทดลองของเขาเสมอ

  I have never seen this wouderful thing before.
  ผมไม่เคยเห็นสิ่งมหัศจรรย์เช่นนี้มาก่อนเลย

  (often, never วางไว้หลังกริยาช่วยตัวแรก)


  1.4 ถ้าประโยคนั้น เป็นประโยคปฏิเสธโดยมี not มาแสดงการปฏิเสธ ให้เรียง Adverb บอกความถี่ไว้หลัง not ตลอดไป เช่น

  He does not always work hard.
  เขาไม่ค่อยได้ทำงานหนักเท่าไรหรอก

  They do not often play football in the morning.
  พวกเขาไม่เล่นฟุตบอลในตอนเช้าบ่อยนัก

  (always, often เรียงหลัง not ตลอดไป)

  อนึ่ง Adverb บอกความถี่ที่มีเนื้อความเป็นเชิงปฏิเสธ เช่น never, seldom, hardly, rarely, scarcely ถ้าต้องการเน้นจะนำไปวางไว้ต้นประโยคก็ได้ และกรณีนี้ประธานกับกริยาต้องวางสลับที่กันเหมือนรูปประโยคคำถาม (แต่ไม่ใช่คำถาม) เช่น

  Never did she regret leaving her house.
  เธอไม่รู้สึกเสียใจอะไรเชียวนะที่ปล่อยทิ้งบ้านเอาไว้ (โดยไม่มีคนเฝ้า)

  Seldom do I get a chance to do this for you.
  ผมไม่ค่อยมีโอกาสที่จะทำสิ่งนี้ให้คุณเลย

  Scarcely had the rain stopped when the player went onto the field.
  (ดูซิ) ฝน (บ้าอะไรก็ไม่รู้) ตกแทบจะไม่หยุดเอาเสียเลย เมื่อผู้เล่นก้าวลงสู่สนาม

  (อย่างไรก็ตามการเรียง Adverb บอกความถี่ตามที่กล่าวมานี้ มักนิยมเมื่อเป็นภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูด) 2. ชนิดที่เป็นกลุ่มคำได้แก่

  every three months
  every day
  once a week
  twice a month
  every other day
  (วันเว้นวัน)
  as often as you wish
  (ตอนไหนก็ได้ที่คุณต้องการ)
  several times
  etc.

  Adverb บอกความถี่ที่เป็นกลุ่มคำเหล่านี้ เมื่อนำไปพูดหรือเขียนนิยมวางไว้ท้ายประโยคเสมอ เช่น

  Somsri visits her home every three months.
  สมศรีไปเยี่ยมบ้านเธอทุก 3 เดือน

  This man goes to see his girl–friend twice a month.
  ชายคนนี้ไปหาแฟนของเขาเดือนละ 2 ครั้ง

  Write to me as often as you wish.
  เขียนไปหาผมตอนไหนก็ได้ที่คุณต้องการ

  (every three months, twice a month, as often as you wish ล้วนแล้วแต่วางไว้ท้ายประโยคทั้งนั้น)

   ถ้าในประโยคหนึ่งๆ มี Adverb ทั้ง 3 ชนิด คือ Adverb บอกเวลา, Adverb บอกสถานที่ และ Adverb บอกความถี่ มาขยายกริยาพร้อมกันทีเดียวทั้ง 3 ตัว จะมีหลักเกณฑ์การวางหน้าหลังดังต่อไปนี้ คือ

Adverb บอกสถานที่อยู่หน้า Adverb บอกความถี่อยู่กลาง Adverb บอกเวลาอยู่ท้ายสุด

โปรดดูตัวอย่างประโยคการวางตามตารางต่อไปนี้

Sentences
Place อยู่หน้า
Frequency อยู่กลาง
Time อยู่ท้าย
My father has been
คุณพ่อของฉันได้ไป
He took me for lunch
เขาพาผมไปทานอาหารกลางวัน
I must go to see a doctor.
ผมต้องไปพบหมอ
He goes
เขาไป
to London
ลอนดอน
at the restaurant
ที่ภัตตาคารแห่งหนึ่ง
at his clinic
ที่คลีนิคของเขา
to Japan
ญี่ปุ่น
several times
หลายครั้งแล้ว
twice a week
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
many times
หลายครั้งแล้ว
every day
ทุกๆ วัน
this year.
ปีนี้
three months ago.
เมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา
this month.
เดือนนี้
nowadays.
หมู่นี้


อย่างไรก็ตาม Adverb ทั้ง 3 ชนิดที่กล่าวมานี้ อาจจะไม่เรียงไปตามกฎก็ได้ นั่นคือเราสามารถที่เอา Adverb of Time ขึ้นไปวางไว้ตนประโยคนี้ ถ้าเราต้องการจะเน้นเวลาให้เป็นจุดเด่น เช่น

Last semester the Professor gave lectures at the faculty.
  (บอกเวลา)                                            (บอกสถานที่)

four hours a week ; but this semester he is lecturing.
  (บอกความถี่)               (บอกเวลา)

at this building three hours a week.
  (บอกสถานที่)      (บอกความถี่)

เมื่อภาคการศึกษาที่แล้ว ท่านศาสตราจารย์ได้บรรยายอยู่ที่คณะนี้ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง แต่ภาคการศึกษานี้ท่านได้มาบรรยายอยู่ที่ตึกหลังนี้สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง


Credit : http://www.myfirstbrain.com

0 ความคิดเห็น

Posts a comment

 
© 2011 English For Communication
Designed by Blog Thiết Kế
Back to top