วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

Adverb และ Adjective ที่มีรูปเหมือนกัน

คำที่มีรูปศัพท์เหมือนกันทั้งที่ใช้เป็น Adverb และ Adjective ในภาษาอังกฤษที่พบเห็นบ่อยๆ ได้แก่คำต่อไปนี้คือ


fast
เร็ว
hard
หนัก
low
ต่ำ
loud
ดัง
enough
พอ
first
ที่หนึ่ง
deep
ลึก
high
สูง
wrong
ผิด
short
สั้น
fair
ยุติธรรม
long
นาน, ยาว
right
ถูก
straight
ตรง
late
สาย etc.


เมื่อคำเหล่านี้มีรูปเหมือนกันทั้งที่ใช้เป็น Adverb และ Adjective จะรู้ได้อย่างไรว่า เป็นอันไหนนั้นให้ดูที่ตำแหน่งการวางประโยค กล่าวคือ

ก. ถ้าวางไว้หน้านามหรือหลัง Verb to be เป็น Adjective

ข. ถ้าวางไว้หลังกริยา (ทั่วไป) เป็น Adverb เช่นเป็น Adjective
เป็น Adverb
This is a fast train.
This train runs fast.
นี้คือขบวนรถเร็ว
รถไฟขบวนนี้วิ่งเร็ว
He is a hard worker.
Sak works hard today.
เขาเป็นคนทำงานหนัก
วันนี้ศักดิ์ทำงานหนัก
She sings with a low voice.
Can you speak low ?
เธอร้องด้วยเสียงต่ำ
คุณพูดเสียงต่ำๆ ได้ไหม ?
Danai is the first boy.
Danai must go first.
ดนัยเป็นเด็กคนที่หนึ่ง
ดนัยจะต้องไปก่อน
This river is deep.
This water runs deep.
แม่น้ำสายนี้ลึก
น้ำนี้ไหลลึก
The plane flies over the high trees.
These birds can fly high.
เครื่องบินบินข้ามต้นไม้สูง ๆได้
นกเหล่านี้สามารถบินสูงได้
It is a wrong answer.
Please don’t do it wrong.
มันเป็นคำตอบที่ผิด
กรุณาอย่าทำผิด
This is a fair play.
They would better play fair.
นี้คือการเล่นอย่างยุติธรรม
นี้คือการเล่นอย่างยุติธรรม
It is a long way to the town.
My grandfather lives long.
มันเป็นระยะทางยาวเข้าสู่เมือง
ปู่ของผมมีชีวิตอยู่ยืนนาน
This answer is right.
Can you spell it right ?
คำตอบนี้ถูกต้อง
คุณสามารถสะกดตัวถูกไหม ?
She drove on the straight road.
Let him stand straight.
หล่อนขับไปบนถนนสายตรง
ให้เขายืนตัวตรงหน่อย
Boonsri is a short man.
He stands short from her.
บุญศรีเป็นคนเตี้ย
เขายืนอยู่ห่างจากเธอไม่มากนัก
Daeng was late for his class.
We come late today.
แดงมาเรียนหนังสือสาย
พวกเรามาสายวันนี้
The man shouted in a loud voice.
Don’t speak loud.
ชายคนนั้นตะโกนเสียงดัง
อย่าพูดดัง
He has no enough money to buy it.
She is good enough to be chosen.
เขาไม่มีเงินพอที่จะซื้อได้
หล่อนเป็นคนดีพอที่จะได้รับเลือก

0 ความคิดเห็น

Posts a comment

 
© 2011 English For Communication
Designed by Blog Thiết Kế
Back to top