วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

รูปศัพท์หรือแหล่งกำเนิดของ Adverb

รูปศัพท์หรือแหล่งกำเนิดของ Adverb (Formation of Adverb) มีที่มาดังนี้


 1. มีรูปมาจากนามโดยการเติม ly ข้างหลังคำนั้น เช่น

  Noun
  เป็น Adverb
  คำแปล
  day
  week
  year
  month
  daily
  weekly
  yearly
  monthly
  ประจำวัน, รายวัน
  ประจำสัปดาห์
  ประจำปี, รายปี
  ประจำเดือน, รายเดือน


 2. มีรูปมาจากนามโดยการเติม ward หรือ wards ที่ท้ายนามนั้น เช่น

  Noun
  เป็น Adverb
  คำแปล
  back
  home
  blackwards
  homewards
  ข้างหลัง
  ไปยังบ้าน เป็นต้น


 3. มีรูปมาโดยกำเนิดของตัวเอง จะต่อเติมหรือตัดออกแม้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ ได้แก่คำต่อไปนี้

  here
  there
  hard
  late
  always
  well
  often
  too
  very
  seldom
  where
  when
  hence
  whence
  how
  why
  then
  thus
  once
  twice
  sometimes


 4. มีรูปมาจากการรวมบุรพบทเข้ากับนาม แล้วนำมาใช้เป็น Adverb ได้แก่คำต่อไปนี้

  to + day = today วันนี้
  to + morrow = tomorrow วันพรุ่งนี้
  in + side = inside ข้างใน
  out + side = outside ข้างใน


 5. มีรูปมาจากการเติม Prefix a ข้างหน้านามหรือกริยา แล้วนามหรือกริยาตัวนั้นจะกลายเป็นกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ไปทันที เช่น

  a + way = away ไม่อยู่, จากไป, ไกลออกไป
  a + go = ago ล่วงมาแล้ว
  a + cross = across ข้าม
  a + foot = afoot ด้วยเท้า, โดยเท้า
  a + head = ahead ข้างหน้า
  a + live = alive มีชีวิตอยู่
  a + bed = abed นอนบนเตียง etc.


 6. มีรูปมาจากคุณศัพท์โดยการเติม Suffix "ly" ลงข้างหลังแล้วคุณศัพท์ตัวนั้นก็จะกลับกลายเป็น Adverb ทันที แต่การเติมปัจจัย ly มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  • ถ้า Adjective ตัวนั้นลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วจึงเติม ly เช่น

   เป็น Adjective
   คำแปล
   เป็น Adverb
   คำแปล
   easy
   heavy
   happy
   merry
   lazy
   ง่าย
   หนัก
   มีความสุข
   ร่าเริง
   เกียจคร้าน
   easily
   heavily
   happily
   merrily
   lazily
   อย่างง่าย
   อย่างหนัก
   อย่างมีความสุข
   อย่างร่าเริง
   อย่างเกียจคร้าน


  • ถ้า Adjective ลงท้ายด้วย e และหน้า e เป็น l ให้เปลี่ยน e เป็น y เพราะเมื่อเปลี่ยนแล้วเท่ากับ ly เช่น

   เป็น Adjective
   คำแปล
   เป็น Adverb
   คำแปล
   suitable
   simple
   comfortable
   เหมาะสม
   ง่าย
   สะดวกสบาย
   suitably
   simply
   comfortably
   อย่างเหมาะสม
   อย่างง่ายๆ
   อย่างสะดวกสบาย


  • นอกจากกฏที่กล่าวมาในข้อ 1 และ 2 แล้วเมื่อต้องการให้ Adjective เป็น Adverb ให้เติม ly ที่ท้าย Adjective ตัวนั้นได้เลย เช่น

   เป็น Adjective
   คำแปล
   เป็น Adverb
   คำแปล
   bad
   brave
   quick
   slow
   wise
   sad
   sweet
   เลว
   กล้าหาญ
   เร็ว
   ช้า
   ฉลาด
   เศร้าใจ
   หวาน
   badly
   bravely
   quickly
   slowly
   wisely
   sadly
   sweetly
   อย่างเลว
   อย่างกล้าหาญ
   อย่างรวดเร็ว
   อย่างช้า
   อย่างฉลาด
   อย่างเศร้าใจ
   อย่างไพเราะ etc.


  ข้อยกเว้น : คำที่ลงท้ายด้วย ly ต่อไปนี้เป็น Adjective ไม่ใช่ Adverb ขอให้ระมัดระวังด้วยเพราะมีความเข้าใจผิดและใช้คลาดเคลื่อนกันอยู่เรื่อย ได้แก่คำ

  friendly ฉันท์มิตร
  likely อาจเป็นไปได้
  lonely โดดเดี่ยว
  lovely งาม, น่ารัก
  lowly เจียมตัว, ต่ำ
  early เช้าตรู่ำ


 7. Adverb บางตัวมี 2 รูปแต่ความหมายต่างกันได้แก่ Adverb ต่อไปนี้

  hard ยาก, หนัก
  hardly แทบจะไม่
  late สาย
  lately เมื่อเร็วๆ นี้
  direct ตรงไป
  directly ทันที,โดยตรง
  sharp ตรงเวลา, เสียงสูง
  sharply อย่างว่องไว
  short ทันทีทันใจ
  shortly ในไม่ช้า


Site :  รูปศัพท์หรือแหล่งกำเนิดของ Adverb

0 ความคิดเห็น

Posts a comment

 
© 2011 English For Communication
Designed by Blog Thiết Kế
Back to top