วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Adverb of Quantity

Adverb of Quantity (Adverb of Degree) หมายถึง คำที่ไปขยาย Adjective (คุณศัพท์) หรือขยายคำ Adverb (กริยาวิเศษณ์) ด้วยกันเองก็ได้ เพื่อบอกให้ทราบถึงปริมาณว่ามากน้อยขนาดไหน ได้แก่คำต่อไปนี้


very
quite
too
rather
fairly
nearly
just
almost
enough
extremely
absolutely
much
entirely
completely
really
so
only
เป็นต้น


Adverb บอกปริมาณ เมื่อไปขยายคำใดก็ให้วางไว้หน้าคำนั้น คือ หน้าคำที่มันไปขยาย เช่น

He has too much money to give me.
เขามีเงินมากเหลือเกินที่จะให้ผม
(too เป็น Adverb ไปขยาย much จึงวางไว้หน้า much)

I had almost finished my meal when he came in.
ผมเกือบจะทานอาหารเสร็จแล้ว เมื่อเขาเข้ามาข้างใน
(almost เป็น Adverb ไปขยายกริยา finished)

He walked very quickly to school yesterday.
เขาเดินเร็วมากไปโรงเรียนเมื่อวานนี้
(very เป็น Adverb ไปขยายคำกริยาวิเศษณ์คือ quickly)

I climb up until I have nearly reached the top, but in vain.
ผมปีนขึ้นไปจนกระทั่งผมใกล้จะถึงยอดแล้ว แต่ก็ล้มเหลวเสีย
(nearly เป็น Adverb มาขยายกริยา reached จึงวางไว้หน้า)

My younger sister can just read English.
น้องสาวคนเล็กของผมพึ่งจะสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้
(just เป็น Adverb มาขยายกริยา read จึงวางไว้หน้า read)

Kiat has extremely succeeded in job.
เกียรติได้ประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างมาก
(extremely เป็น Adverb มาขยาย succeeded จึงวางไว้หน้ามัน)


quite เมื่อไปขยาย Adjective ธรรมดามีความหมายว่า ปานกลาง, พอประมาณ, พอใช้ เช่น

He is quite clever.
เขาฉลาดพอใช้ได้

She's quite diligent.
หล่อนมีความเพียรดี

แต่เมื่อ quite ไปขยาย Adjective ที่มีความหมายสูงสุดในตัวมันเอง แล้วจะทำให้คำที่ quite ไปขยายนั้นมีความหมายว่า "เด็ดขาด, แน่นอน หรือสิ้นเชิง" เช่น

That matter is quite untrue.
เรื่องนั้นไม่จริงแน่นอน

He's quite lazy.
เขาเป็นคนขี้เกียจจริงๆ

That girl is quite mad.
เด็กหญิงคนนั้นเป็นบ้าอย่างแน่นอน

อนึ่งถ้า quite ไปนำหน้านามเอกพจน์ที่นับได้ นามนั้นต้องใช้ a, an นำหน้าทันที เช่น

Today is quite a nice day.
เรื่องนั้นไม่จริงแน่นอน

He's quite a fool.
เขาเป็นคนโง่เสียเหลือเกิน


Rather แปลว่า "ค่อนข้าง" ใช้ขยาย Adjective ที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่ปรารถนา เช่น

Today it is rather hot.
วันนี้อากาศค่อนข้างร้อน

My servant is rather lazy.
คนใช้ของผมค่อนข้างขี้เกียจ

The situation looks rather dangerous.
สถานการณ์ค่อนข้างอันตราย

ถ้าไปขยายนามเอกพจน์ นับได้ต้องใช้ a, an นำหน้านามนั้น เช่น

That's rather an excellent idea.
นั่นเป็นความคิดค่อนข้างวิเศษทีเดียว

หรือจะใช้ขยายคุณศัพท์เปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative degree) ก็ได้ เช่น

Wanchai ate rather more than his elder brother.
วันชัยทานค่อนข้างมากกว่าพี่ชายของเขา


Fairly แปลว่า "ค่อนข้าง" ใช้ขยาย Adjective ที่มีลักษณะไปในทางที่ดี ในทางที่พึงประสงค์ (ซึ่งตรงกันข้ามกับ rather) เช่น

His marks are fairly good for this examination.
คะแนนของเขาค่อนข้างดีสำหรับการสอบครั้งนี้

Althought she has never been taught, she cooks fairly well.
ถึงแม้ว่าหล่อนจะไม่ได้รับการบอกสอนมา หล่อนก็ยังทำกับข้าวค่อนข้างอร่อย

Credit  : http://www.myfirstbrain.com


0 ความคิดเห็น

Posts a comment

 
© 2011 English For Communication
Designed by Blog Thiết Kế
Back to top