วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ชนิดของ Adjectiveชนิดของ Adjective

Adjective ในภาษาอังกฤษแบ่งออกได้ 11 ชนิด คือ


 1. Descriptive Adjective แปลว่า "คุณศัพท์บอกลักษณะ" หมายถึง คำที่ใช้แสดงลักษณะหรือคุณภาพของคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ เพื่อให้รู้ว่านามนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร ได้แก่ คำว่า

  good
  short
  fat
  foolish
  brave
  ugly
  bad
  black
  thin
  poor
  cowardly
  happy
  tall
  white
  clever
  rich
  pretty
  sorry etc.

  เช่น
  The rich man lives in the big house.
  คนรวยอาศัยอยู่บ้านหลังใหญ่
  A clever pupil can answer the difficult problem.
  นักเรียนที่ฉลาดสามารถตอบปัญหาี่ยากได้
  The black cat caught a small bird.
  แมวดำตัวนั้นจับนกตัวเล็กได้
  (rich, big, clever, difficult, black และ small เป็นคุณศัพท์บอกลักษณะ)


 2. Proper Adjective แปลว่า "คุณศัพท์บอกสัญชาติ หรือจะเรียกว่า วิสามัญคุณศัพท์ก็ได้" หมายถึง คำที่ไปขยายนามเพื่อบอกสัญชาติ ซึ่งอันที่จริงก็มีรูปเปลี่ยนแปลงมาจาก Proper Noun นั้นเอง ได้แก่

  Proper Noun
  (เป็นนามเฉพาะ)
  Proper Adjective
  (เป็นคุณศัพท์บอกสัญชาติ)
  คำแปล
  -------England ------------English --------อังกฤษ
  -------America ------------American --------อเมริกา
  -------Thailand ------------Thai --------ไทย
  -------India ------------Indian --------อินเดีย
  -------Germany ------------German --------เยอรมัน
  -------Italy ------------Italian --------อิตาลี
  -------Japan ------------Japanese --------ญี่ปุ่น
  -------China ------------Chinese --------จีน etc.

  เช่น
  He employs a Chinese cook.
  เขาจ้างกุ๊กชาวจีนคนหนึ่ง
  Do you learn the French literature ? คุณเรียนวรรณคดีฝรั่งเศสหรือ
  The English language is used by every nation. ทุกๆ ชาติใช้ภาษาอังกฤษ
  (Chinese, French, English เป็นคุณศัพท์บอกสัญชาติ)


 3. Quantitative Adjective แปลว่า "คุณศัพท์บอกปริมาณ" หมายถึง คำที่ไปขยายนาม เพื่อบอกให้ทราบปริมาณของสิ่งเหล่านั้นว่า มีมากหรือน้อย (แต่ไม่บอกจำนวนแน่นอน)ได้แก่

  much
  many
  little
  some
  any
  enough
  half
  great
  all
  whole
  sufficient
  etc.

  เช่น
  He ate much rice at school yesterday.
  เขาทานข้าวมากอยู่ที่โรงเรียนเมื่อวานนี้
  She did not give any money to her brother. หล่อนไม่ได้ให้เงินแก่น้องชายของหล่อน
  Take great care of your health. เอาใจใส่ต่อสุขภาพของคุณให้มากหน่อย
  (much, any, great ในประโยคทั้ง 3 เป็นคุณศัพท์บอกปริมาณ)


 4. Numberal Adjective แปลว่า "คุณศัพท์บอกจำนวนแน่นอน" หมายถึง คำที่ไปขยายนาม เมื่อบอกจำนวนแน่นอนของนามว่ามีเท่าไหร่ แบ่งเป็นชื่อย่อยได้ 3 ชนิด คือ

  1. Cardinal Numberal Adjective คือ "คุณศัพท์ที่ใช้บอกจำนวนนับที่แน่นอนของนาม" ได้แก่ one, two, three, four, five, six, seven, etc. เช่น

   My hand has five fingers.
   มือของผมมี 5 นิ้ว

   She gave me two apples and three mangoes.
   หล่อนให้แอบเปิ้ล 2 ผล และมะม่วง 3 ผลแก่ผม

   Wirat wants to buy seven pens.
   วิรัติต้องการซื้อปากกา 7 ด้าม
   (five, two, three, seven เป็นคุณศัพท์บอกจำนวนแน่นอนวางไว้หน้านาม)  2. Ordinal Numberal Adjective คือ "คุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อบอกจำนวนนับเป็นลำดับที่ของนามนั้นๆ" ได้แก่ first, second, third, fourht, fifth, sixth, seventh, etc. เช่น

   Thanu is the first boy to be rewarded in this school.
   ธนูเป็นเด็กคนแรกที่ได้รับรางวัลในโรงเรียนนี้

   Suvit won the third prize last month and the second one last week.
   สุวิทย์ได้รับรางวัลที่ 3 เมื่อเดือนที่แล้ว และสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับรางวัลที่ 2

   I am the seventh son of my family.
   ผมเป็นลูกคนที่ 7 ของครอบครัวของผม
   (first, third, second, severth เป็นคุณศัพท์บอกลำดับที่วางไว้หน้านาม)  3. Mutiplicative Adjective คือ "คุณศัพท์บอกจำนวนทวีของนาม" ได้แก่ double, triple, fourfold เช่น

   Some roses are double.
   ดอกกุหลาบบางดอกก็มีกลีบ 2 ชั้น

   Buddha, Dhamma and Sangha are triple gems.
   พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คือแก้ว 3 ประการ
   (double, triple เป็นคุณศัพท์บอกจำนวนทวีของนาม) 5. Demonstrative Adjective แปลว่า "คุณศัพท์ชี้เฉพาะหรือนิยมคุณศัพท์" หมายถึง คำที่ใช้ชี้เฉพาะให้กับนามใดนามหนึ่ง ได้แก่ this, that (ใช้กับนามเอกพจน์) these, those (ใช้กับนามพหูพจน์) such, same เช่น

  I invited that man to come in.
  ผมได้เชิญผู้ชายคนนั้นให้เข้ามาข้างใน

  She hated such things because they made her ill.
  หล่อนเกียจสิ่งเหล่านั้น เพราะมันทำให้เธอไม่สบาย

  He said the same thing two or three times.
  เขาพูดถึงสิ่งเดียวกันนี้ 2 หรือ 3 ครั้งแล้วมั้ง
  (that, such, same เป็นคุณศัพท์ชี้เฉพาะวางไว้หน้านาม) 6. Interrogative Adjective แปลว่า "คุณศัพท์บอกคำถามหรือปฤจฉาคุณศัพท์" หมายถึง คุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อให้เป็นคำถาม โดยจะวางไว้ต้นประโยคและมีนามตามหลังเสมอ ได้แก่ What, Which, Whose เช่น

  What book is he reading in the room ? เขากำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ในห้อง ?
  Which way shall we go ? เราจะไปทางไหนกันนี่ ?
  Whose shoes are these ? นี้รองเท้าของใคร ?
  (What, Which, Whose เป็นคุณศัพท์บอกคำถาม อยู่หน้าประโยค)


 7. Possessive Adjective แปลว่า "คุณศัพท์บอกเจ้าของหรือสามีคุณศัพท์" หมายถึง คำคุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อบอกความเป็นเจ้าของของนาม ได้แก่ my, our, your, his, her, its และ their เช่น

  This is my table. นี้คือโต๊ะของฉัน
  Her book is on my desk. หนังสือของหล่อนอยู่บนโต๊ะผม
  Our nation needs solidarity. ชาติของเราต้องการความสามัคคี
  Their parents work hard every day. มารดาบิดาของเขาทำงานหนักทุกวัน
  (my, her, our, their เป็นคุณศัพท์บอกเจ้าของวางไว้หน้านาม)


 8. Distributive Adjective แปลว่า "คุณศัพท์แบ่งแยกหรือวิภาคคุณศัพท์" หมายถึง คำที่คุณศัพท์ที่ขยายนาม เพื่อแยกนามออกจากกันเป็น อันหนึ่ง หรือส่วนหนึ่ง ได้แก่ each (แต่ละ), every (ทุกๆ ), either (ไม่อันใดก็อันหนึ่ง), neither (ไม่ทั้งสอง) เช่น

  The two men had each a gun. ชาย 2 คนนี้มีปืนคนละกระบอก
  Every soldier is punctually in his place. ทหารทุกคนเข้าประจำที่ของตัวตรงเวลาดี
  Either side is a narraw lane. ไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งเป็นซอยแคบ
  Neither accusation is true. ไม่มีข้อกล่าวหาใดเป็นความจริง
  (each, every, either, neither เป็นคุณศัพท์แบ่งแยกมาขยายนาม)


 9. Emphasizing Adjective แปลว่า "คุณศัพท์เน้นความ" หมายถึง คุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อเน้นความให้มีน้ำหนักขึ้น ได้แก่ own (เอง), very (ที่แปลว่า "นั้น, นั้นเอง, นั้นจริงๆ") เช่น

  She said that she had seen it with her own eyes.
  หล่อนพูดว่าหล่อนได้เห็นมันมากับตาเธอเอง
  He is the very man who stole my wrist watch last night.
  เขาคือชายคนนั้นจริงๆ ผู้ซึ่งได้ขโมยนาฬิกาข้อมือของผมไปเมื่อคืนนี้
  Supansa is my own girl-friend.
  สุพรรษาคือแฟนผมเอง
  (own, very เป็นคุณศัพท์เน้นความ ขยายนามที่ตามหลังให้มีน้ำหนักขึ้น)


 10. Exclamatory Adjective แปลว่า "คุณศัพท์บอกอุทาน" หมายถึง คุณศัพท์ที่ใช้ขยายนาม เพื่อให้เป็นคำอุทาน ได้แก่ What เช่น

  What a man he is ! เขาเป็นผู้ชายอะไรเนี่ย !
  What an idea it is ! มันเป็นความคิดอะไรกันหนอ !
  What a piece of work he does ! เขาทำงานชิ้นไหนน่ะ !


 11. Relative Adjective แปลว่า "คุณศัพท์สัมพันธ์ หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประพันธ์คุณศัพท์ ก็ได้" หมายถึง คุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามที่ตามหลัง และในขณะเดียวกันก็ยังทำหน้าที่คล้ายสันธานเชื่อมความในประโยคของตัวเอง กับประโยคข้างหน้าให้สัมพันธ์กันอีกด้วย ได้แก่ What (อะไรก็ได้), Whichever (อันไหนก็ได้) เช่น

  Give me what money you have.
  จงให้เงินอะไรก็ได้ที่คุณมีอยู่แก่ผมเถอะ

  I will take whichever horse you don't want.
  ผมจะนำเอาม้าตัวที่คุณไม่ต้องการนั่นแหละไป

  He will read what book he wishes.
  เขาจะอ่านหนังสืออะไรก็ได้ที่เขาปรารถนา (จะอ่าน)

  (What, Whichever เป็นคุณศัพท์สัมพันธ์ ไปขยายนามที่ตามหลัง และในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เชื่อมความประโยคหน้าและประโยคหลัง ให้กลมกลืนกันอีกด้วย)


Credit :  http://www.myfirstbrain.com

0 ความคิดเห็น

Posts a comment

 
© 2011 English For Communication
Designed by Blog Thiết Kế
Back to top